php instruccions d’us freqüent(1)

salt de línia: <br>   <?php echo “hello wold1 <br> hello world 2”;

– //es fa la conexió amb la BD
$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);

//s’escriu a la BD

$SQL =”UPDATE $taula SET castella=’$castella’ WHERE id= ‘$idx’ “;
$result = mysqli_query($conn,$SQL);

//llegir registres d’una taula de BD ( include(‘conexió&results.php’);

$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);// fa la conexió
$conn->set_charset("utf8mb4");
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$num_results = $result->num_rows;

Llegir una fila d’una taula

DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_USER', 'root');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'beseit00');
DEFINE ('DB_NAME', 'polidic_eng');

$conn = @mysqli_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME)
OR die (‘Could not connect to MySQL:’ .mysqli_connect_error());
$conn->set_charset(“utf8mb4”);
//echo “Host information: ” . mysqli_get_host_info($conn) . PHP_EOL;
$SQL = “SELECT * FROM parametres WHERE id=1 LIMIT 1”; //ordre mysql
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$camps = mysqli_fetch_assoc($result);
$encerts=$camps[‘compt_encerts’];
$fallades= $camps[‘compt_fallades’];
$total= $encerts + $fallades;
echo “encerts: $encerts, fallades:$fallades”;
$puntuacio= round(($encerts/$total)*10,2);

afegir un registre

$SQL = "INSERT INTO $_POST[taula](catala,castella,qualificador,aux)VALUES( '$catala','$definicio','$qualificador','$aux')";
if (mysqli_query($conn, $SQL)) {echo "New record created successfully";}

virus .htaccess

quan et trobis un fitxer .htacces buit a la rel de la teva pagina web has de sospitar.  Especialment si no l’has posat tu el millor es eliminar-lo i crear-ne un de nou. No sé com treballa però em redirigia a una pagina estranya. L’he suprimit i s’ha acabat el problema.

Ara al windows 10 per fer un fitxer .htacces s’ha de crear 1.htaccess i després entra com administrador al menú de comandos CMD i canviar-lo de nom:

rename c:\1.htacces .htaccess

això és el que he fet jo

.htaccess

a la primera línia he posat : Options +Indexes
això permet veure el contingut de la carpeta

Format and Clone a USB Flash Drive (The best Acronis True Image)

usb_particio
If you have DOS or a Command Prompt window you can use Xcopy to move your files and clone a USB flash drive. To do this, you will need to know the drive letters of both of your USB flash drives. In this example, if your old USB drive is drive “H” and your new drive is drive “G”, you would type the following in the command prompt window: xcopy H:\*.* G: /e /h /k and then press .

L’únic que m’ha funcionat ha sigut el programa CRONIS TRUE IMAGE.

Copia el nom del fitxers d’un directory a un fitxer.txt

Algunes vegades tenim la necessitat d’apuntar els noms dels fitxers d’un directori. No ens serveix el copiar i enganxar, ja que això no solament copia el nom sinó també el contingut.

  • Anar al indicador d’ordres cmd/retorn -> surt la típica pantalleta de color negre
  • Ens posem sobre el directori que volem llista els fitxers
  • dir *.* >>  dvd.txt  (en aquest cas llisto el nom dels meus dvd )

Si anem al directori ara hi trobem el fitxer dvd.txt afegit. dintre esta el llistat de tots els dvd.

 

 

Botó basculant

Si fas clic al botó de sota canvia de valor

<script>
function myFunction()
{
c= document.proves_form.idEntrada.value;
    if (c==1)
      {
      document.proves_form.idEntrada.value = 0 ;
        }
      else if (c==0)
       {
        document.proves_form.idEntrada.value = 1 ;
      }
}
</script>
<form method="POST" action="" name="proves_form"> 
<input type= "button" id= "idEntrada" value="0" onclick="myFunction()">
</form>

Passar un array de JavaScript a php

array_JS_php.htm

[codesyntax lang=”html4strict”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ca" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>passsar array JS a php</title>

<script type="text/javascript">

scriptAr = new Array();
scriptAr[0] = "one";
scriptAr[1] = "two";
scriptAr[2] = "three";

 function setValue()
{
// ho passa a cadena
var arv = scriptAr.toString();
test.arv.value = arv ;

// ho escriu al formulari de forma oculta per al scrip php
}
</script>
 
</head>

<body>

<form action="phpArrayTest.php" method="post" name="test" onsubmit="setValue()">

<p>
Aquest exemple crea&nbsp; l&#39;array scriptAr[0] = &quot;one&quot;; scriptAr[1] = &quot;two&quot;; scriptAr[2] = &quot;three&quot;. <br />
Quan  

s&#39;envia el formulari demes de l&#39;acció &quot;phpArrayTest.php&quot; també s&#39;executa la 
funció JS &quot;setValue()&quot;. Mirar codi posant el ratolí 
<span style="color: #FF0000">aquí</span> i premen lo 
boto dret  

.<br />
La funció setValue() passa l&#39;array a un camp ocult del formulari de nom 
<span style="font-weight: 700">arv</span> . Es a dir el prepara per a que 
l&#39;acció php ho pugui llegir. </p>
<input name="arv" type="hidden" />
<input type="submit" value="enviar formulari"/>

</form> 

<p>
Codi de l'acció phpArrayTest.php:</p>

</body>

</html>

[/codesyntax]

phpArrayTest.php

[codesyntax lang=”php”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Sin título 1</title>
</head>

<body>

<?php

$ss = $_POST['arv']; 
//echo " valor de ss= ". $ss;
// La funcion explode convertira la cadena a arreglo 
//******************************
$tok = explode(',',$ss); 
//******************************
// per a visualitzar-la la tornem a possar en una lìnia
echo  implode(',',$tok);

?>

</body>

</html>

[/codesyntax]

JavaScript: exemple onchange sobre entrada

[sourcecode language=’php’]

name:

email:

destination:

omplir el camp email deixant un espai o sense posar @ dona error, quan el focus
passa  un altre punt, com destination, per example

&amp;nbsp;

Per mira el codi posar el ratolí aquí
i prem lo boto dret.

[/sourcecode]